Оферта

Опубліковано: 11.07.2022 в 12:42

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання косметичних послуг 

м. Дніпро

«_19__» лютого 2021 року

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ________Пашина Ольга Іванівна_____ІПН 3222901487__, яка діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.08.2015 (надалі іменується «Виконавець») та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання косметичних послуг (надалі іменується «Клієнт»), разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», уклали цей договір про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем косметичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Клієнтам) отримати косметичні послуги на умовах, визначених цим Договором.Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти Замовником є внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

1.3. Виконавець не має права надавати переваги одному Клієнту перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

1.4. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Клієнту косметичні послуги.

1.5. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях у приміщенні Виконавця (на рецепції та/або в Куточку споживача).

1.6. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

1.7. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях у приміщенні Виконавця. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях у приміщенні Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

1.7. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі введення нових тарифів на Послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити Клієнтів про це за __14__ днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових тарифів шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Виконавця. 

1.8. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт зобов’язаний розірвати Договір у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними до Договору змінами.

1.9. Усі інформаційні матеріали, розміщені на Сайті Виконавця, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються надання послуги, перед бронуванням послуги йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або надіслати запит на адресу електронної пошти: olgapashina2803@gmail.com

1.10. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності на ринку індустрії краси, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.11. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

Публічний договір – договір про надання послуг, який встановлює однакові для всіх Клієнтів умови отримання таких послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Клієнтом (далі за текстом – Договір).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі укласти з нею публічний договорі про надання послуг на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

Акцепт – підтвердження Клієнтом повної та безумовної згоди укласти договір з Виконавцем, на умовах, передбачених публічною офертою, шляхом бронювання послуги.

Косметична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються Виконавцем в приміщенні Виконавця з метою покращення зовнішності та задоволення естетичних потреб Клієнта.

Клієнт – фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання косметичних послуг та уклала з Виконавцем договір про надання таких послуг. Послуга надається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства у відповідності з діючим прейскурантом Виконавця. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня/неповнолітня дитина або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Клієнта, набуває законний представник такої особи.

Прейскурант  – затверджені Виконавцем розцінки на свої послуги, яким встановлюються єдиний для усіх клієнтів розмір оплати за надання певної послуги.

Сайт – веб-сайт Виконавця, розміщений за адресою https://podocentr.dp.ua/

Замовлення – послуга або перелік послуг з переліку, розміщеного на сайті Виконавця та на рецепції в приміщенні Виконавця.

Бронювання послуги – усне/письмове/електронне звернення Клієнта до Виконавця про надання послуги, яке має містити ПІБ Клієнта, контактний номер телефону Клієнта, найменування запитуваних послуг, бажану дату та час надання послуг.

Приміщення Виконавця – місце, де Виконавець надає послуги Клієнтам згідно цього договору, розташоване за адресою: пр.Гагаріна, 27, 3 поверх.

Реєстраційна картка Клієнта – додаток 1 до Договору, який оформлюється Виконавцем зі слів Клієнта, підписується Клієнтом та є невід’ємною частиною цього Договору.

Обов’язковими відомостями для заповнення реєстраційної карти є:

 • прізвище, імя, по- батькові Клієнта;
 • дата народження;
 • стать;
 • контактний номер телефону;
 • інформація про наявність вагітності, алергічних реакцій, хронічних захворювань або інших захворювань, наявність яких є протипоказанням для надання послуги (про які відомо Клієнту). У разі зміни цієї інформації клієнт зобов’язується попередити про це Виконавця під час бронювання послуги.

Клієнт несе відповідальність за зміст та достовірність даних, вказаних в Реєстраційній формі.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Клієнт, при усному або письмовому бронуванні послуг, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути вчинення Клієнтом підтверджуючих дій: оплата рахунку тощо.

3.2. Дата першого звернення Клієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Клієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

3.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

3.4. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

3.5. Перед записом кожний Клієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, прейскурантом на Послуги, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Куточку споживача.

3.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Клієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

3.7. Виконавець на письмову вимогу Клієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець зобов’язується у відповідності з оформленим Замовленням Клієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних косметичних послуг з Переліку косметичних послуг Виконавця (далі – Послуги), а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

4.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням бажань Клієнта та технічних можливостей Виконавця.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються в Приміщення Виконавця відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням дозволеного обладнання, виробів та матеріалів.

5.2. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Клієнтом в усній або письмовій формі.

5.3. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання строку надання такої Послуги.

5.4. У разі запізнення Клієнта більше, ніж на 15 хвилин від призначеного часу, що призвело до зміщення графіку, Виконавець має право відмовитися від надання послуги та запропонувати Клієнту іншу дату та час для надання послуги або за погодженням з Клієнтом надати послугу частково, враховуючи залишок часу, що був заброньований для Клієнта.

5.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

5.5.1. Якщо стан здоров’я Клієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків. При підозрі на інфекційні шкіряні захворювання у Клієнта із зміною шкіряного покрову (висипання, плями, злущування та ін.), нігтів, Виконавець має право приступити до обслуговування Клієнта лише після подання документа з відповідної лікувальної медичної установи щодо незаразності захворювання. У разі наявності у Клієнта ознак зміни кольору шкіри або нігтьової пластини невідомого походження Виконавець має право відмовитись від надання послуги.

5.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

5.6. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Послуги оплачуються Клієнтом наступним чином: 

 • оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця в день надання Послуги по факту надання послуги;
 • оплата готівкою в касу Виконавця в день надання Послуги по факту надання послуги.

6.2. У разі неявки Клієнта у заброньовані дату та час без попереднього повідомлення Виконавця у строки, встановлені п.п. 8.2.4, Виконавець має право в подальшому відмовитися надавити послуги або здійснювати бронювання лише за умови внесення Клієнтом попередньої оплати у розмірі 100 (сто) гривень. Дата та час надання послуги погоджуються сторонами після внесення клієнтом попередньої оплати. У разі неявки Клієнта у заброньовані дату та час без попереднього повідомлення Виконавця у строки, встановлені п.п. 8.2.4, сума внесеної ним попередньої оплати поверненню не підлягає.

6.3. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затвердженого Виконавцем Прейскуранту.

6.4. У разі виникнення під час надання замовлених Замовником послуг обґрунтованої потреби в додаткових послугах, раніше не передбачених Замовленням, сторони погоджують додатковий обсяг послуг та їх вартість. Клієнт має право відмовитися від додаткових Послуг та продовжувати отримувати Послуги Виконавця.

6.5. У разі, якщо під час надання замовленої послуги, клієнт ініціює надання йому додаткових послуг, раніше не обумовлених в Замовленні, у разі наявності технічної можливості та за погодженням з Виконавцем такі послуги надаються та оплачуються клієнтом за подвійним тарифом від вартості прейскуранту, про що Клієнта повідомляють до початку надання додаткових послуг.

6.6. Остаточна вартість послуг визначається за фактично наданий Виконавцем обсяг послуг.

6.7. Клієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем. Іноформація про знижки та/або акційні пропозиції розміщується Виконавцем на Сайті та на паперових носіях в Приміщенні Виконавця.

6.8. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Клієнту Послуг.

6.9. Клієнту не повертається сума оплати за надані Виконавцем Послуги.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця або Клієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Клієнту для підписання.

7.2. Клієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.

7.3. У разі якщо Клієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Клієнтом.

7.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Клієнта про результати розгляду.

7.5. Якщо Клієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих Послуг.

7.6. Укладанням цього договору Замовник надає згоду, що на підтвердження надання послуги Виконавець здійснює фотофіксацію до та після надання послуги. Сторони підтверджують, що фотоматеріали результату надання послуги є належним доказом як факту надання послуги, так і її якості, та можуть бути використані у разі наявності претензій чи спорів.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.

8.1.2. До моменту замовлення косметичних послуг отримати повну інформацію про косметичні послуги, які надаються Виконавцем.

8.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг.

8.1.4. Отримати Послуги належної якості.

8.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я) при наданні Послуг.

8.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання при наданні Послуг.

8.1.7. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

8.1.8. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, але при цьому кошти за таку Послугу (частину Послуги) не повертаються.

8.2. Клієнт зобов’язаний:

8.2.1. До укладання Договору ознайомитися з Прейскурантом Виконавця.

8.2.2. Вчасно прибути до Приміщення Виконавця в дату та час надання Послуг.

8.2.3.Не брати в руки інструменти Виконавця.

8.2.4. Не пізніше ніж за 24 години повідомити по телефону Виконавця про неможливість явки на запланований прийом.

8.2.5. Приходити до Виконавця для надання послуги без малолітніх/неповнолітніх дітей, що підвищить якість та швидкість надання послуги, а також збереже здоров’я дитини. У разі приходу з дитиною, Замовник має забезпечити її знаходження в полі зору, поряд (на відстані не більше 1-1,5 метрів) з ним протягом надання послуги, нести відповідальність за її поведінку.

8.2.6. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

8.2.7. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

8.2.9. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для Клієнта.

8.3. Виконавець має право:

8.3.1. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.

8.3.2. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

8.3.3. Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Клієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.3.4. Отримувати оплату за надані Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

8.3.5. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

8.3.6. В разі запізнення Клієнта більше ніж на 15 хвилин від встановленого часу надання послуги в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

8.3.7. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Клієнтом.

8.3.8. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

 • перебування Клієнта у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
 • порушення Клієнтом правил громадського порядку;
 • неприбуття Клієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг;
 • при неоплаті Клієнтом Послуг.

8.4. Виконавець зобов’язаний:

8.4.1. Надати Послуги, узгоджені Сторонами.

8.4.2. Забезпечити надання Клієнту всіх необхідних Послуг, передбачених Договором.

8.4.3. Інформувати Клієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики, що можуть виникнути в ході надання Послуг.

8.4.4. На вимогу Клієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг.

8.4.5. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про Клієнта.

8.4.6. Використовувати косметичні засоби та вироби, дозволені для використання в України.

9. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

9.1. Виконавець підтверджує, що має відповідну спеціальну освіту і відповідає кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України для надання послуги. 

9.2. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

9.3. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Клієнта.

9.4. У разі, якщо Клієнт наполягає на наданні послуги, яка на думку Виконавця збільшує ризики виникнення ускладнень чи негативних наслідків, Виконавець приступає до надання послуги тільки після отримання письмової інформованої згоди Клієнта про надання послуги, якою Клієнт попереджений про можливі ризики ускладнень чи негативних наслідків.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КЛІЄНТА

10.1. Приєднанням до цього договору Клієнт дає згоду Виконавцю на обробку персональних даних, наданих Клієнтом при укладанні цього Договору.

Ця згода діє протягом терміну дії цього Договору.

Крім того, своїм підписом Клієнт підтверджує, що він ознайомлений (в письмовому вигляді) з: його правами, встановленими Законом України «Про захист персональних даних»; метою збирання даних; тим, що його персональні дані не підлягають розголосу третім особам за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

З правами суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт ознайомлений.

10.2. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Клієнта під час їх обробки. Виконавець здійснює обробку персональних даних Клієнта виключно у зв’язку з виконанням його професійних обов’язків та зобов’язується не допускати розголошення персональних даних, які йому були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових обов’язків.

10.3.Клієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Клієнта, здійснення зв’язку із Клієнтом; для надіслання повідомлень інформаційного та (або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Клієнта. За письмовою заявою Клієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Клієнта за отриманням косметичних послуг до Виконавця, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

11.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.

12.2. Клієнт відповідає за виконання рекомендацій Виконавця, своєчасну оплату наданих Послуг.

12.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.

12.4. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну Клієнту, у випадках:

12.4.1. невиконання Клієнтом рекомендацій Виконавця;

12.4.2.наявності інформованої згоди Клієнта згідно п. 9.4 цього Договору

12.4.3. відмови Клієнта від отримання косметичних послуг та/або дострокового розірвання Договору;

12.4.4. несвоєчасного повідомлення Виконавця Клієнтом про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

12.4.5. виникнення алергії щодо косметичних засобів та виробів, дозволених до застосування, про яку Клієнт знав, але не повідомив Виконавця.

12.2. Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей та грошових коштів Замовника протягом часу перебування Замовника в приміщенні Виконавця.

12.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну:

 • власному життю, здоров’ю та майну;
 • Виконавцеві або третім особам, які перебувають в Приміщенні Виконавця;
 • майну Виконавця або третіх осіб, які перебувають в Приміщенні Виконавця, малолітніми/неповнолітніми дітьми Замовника, несе Замовник. 

12.4. Шкода, заподіяна Виконавцем Замовникові або третім особам, внаслідок дій малолітніх/неповнолітніх дітей Замовника підлягає відшкодуванню Замовником.

12.5. Претензії Замовника до якості послуг, що надані за цим Договором, приймаються Виконавцем до розгляду тільки письмово і в строк не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати надання послуги.

12.6. Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з якістю надання послуг, здійснюється за умови пред’явлення Замовником відповідних документів, що підтверджують факт претензії.

12.7. Усі претензії та звернення розглядаються в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. 

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

13.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність майстрів або інших працівників Виконавця тощо).

13.2. Клієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

13.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ

15.1. На час дії карантину, встановленого Постановою Кабінету міністрів України №211 від 11.03.2020 року з подальшими змінами, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України, Виконавець здійснює надання послуг суворо у відповідності до встановлених карантинних обмежень, що діють на час надання послуги.

15.2. На час дії карантину обслуговування клієнтів здійснюється тільки за попереднім записом.

15.3 Допуск Клієнтів у приміщення Виконавця та перебування у приміщенні протягом надання послуги дозволяється лише у засобах індивідуального захисту (медичних, тканинних масках, респіраторах) з повним закриттям носа і рота.

15.4. Перебування сторонніх осіб та очікування послуг Клієнтам в приміщенні Виконавця забороняється, за винятком не більше одного із батьків, які супроводжують малолітніх дітей та/або осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю, та/або представників недієздатних осіб.

15.5. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуги у разі наявності у Клієнта ознак гострого респіраторного захворювання (чихання, кашель, інші симптоми).

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою зі Сторін в порядку, встановленому Договором.

16.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.

16.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

16.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.

16.3.2. За ініціативою Клієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.

16.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Клієнтом умов Договору. 

16.4. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Клієнта.

16.5. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Клієнтом, поряд з підписом Клієнт обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.

17. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Пашина

49000 м.Дніпро

Вул. Набережна Перемоги 58/24

Тел. +380500309752

Записатися на прийом

З вами зв'яжеться наш адміністратор і уточнить час і дату прийому,
а також підбере спеціаліста під ваше завдання.